ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก รวมบทความวิชาการคณะ การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้วยการประเมินตามสภาพจริง

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 551517

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้วยการประเมินตามสภาพจริง PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
ข่าวน่าสนใจ - รวมบทความวิชาการคณะ
เขียนโดย อ.ชไมพร รัตนเจริญชัย   
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 02:35 น.

การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้วยการประเมินตามสภาพจริง 

Individual Student Potential Analysis by Authentic Assessment

 

ชไมพร  รัตนเจริญชัย1

1อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

 

บทคัดย่อ- การวิจัยตามโครงการการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้วยการประเมินตามสภาพจริง เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้เข้ากับสภาพจริงและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนยุ่งยากในการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้  ผู้วิจัยได้กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการมอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติการในสถานประกอบการจริงเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุนและคำนวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ ประเมินผลโดยกระบวนการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมินมิติความสำคัญของคุณลักษณะด้านต่างๆ การจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากผลงานและวิธีการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน ประเมินตนเอง และประเมินโดยผู้ประกอบการนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

             1.  ผลประเมินตามแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านความสนใจ ความตั้งใจ และความรับผิดชอบพบว่า ในการสังเกตพฤติกรรมในเชิงบวกพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมในระดับมากที่สุด รองลงไปแสดงพฤติกรรมระดับมาก พฤติกรรมระดับปานกลาง พฤติกรรมระดับน้อย พฤติกรรมระดับน้อยที่สุด และไม่แสดงพฤติกรรมตามลำดับ ในส่วนพฤติกรรมเชิงลบ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่แสดงพฤติกรรม รองลงไปแสดงพฤติกรรมระดับน้อยที่สุด พฤติกรรมระดับน้อย พฤติกรรมระดับปานกลาง พฤติกรรมระดับมาก และแสดงพฤติกรรมระดับมากที่สุดตามลำดับ

             2.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการประเมินค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66  ผลการประเมินผู้สอนพบค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52  ผลการประเมินชิ้นงาน พบค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70     

             3.  ผลประเมินโดยใช้รูบริกส์ประเมินชิ้นงานการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของผู้เรียนพบว่าร้อยละ62 คุณภาพของงานอยู่ในระดับดี ร้อยละ17 คุณภาพชิ้นงานอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 21 คุณภาพชิ้นงานอยู่ในระดับพอใช้

             4.  ผลการประเมินตามแบบวัดเจตคติทางการบัญชีของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56

             5.  ผลประเมินความคิดเห็นผู้ประกอบการต่อการปฏิบัติงานพบค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับ 4.57 คะแนน 

             จากผลการวิจัยนำไปสู่แนวทางทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้สามารถวางแผนและทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนเป็นกระบวนการในการทำงานหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝนในมหาวิทยาลัยไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้

 

คำสำคัญ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน, การประเมินตามสภาพจริง

 

(บทความนี้เผยแพร่ใน "การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3"  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553)

 

Attachments:
Download this file (Full Paper_3rdRMUTCon_อ.ชไมพร.pdf)Full Paper_3rdRMUTCon_อ.ชไมพร.pdfอ.ชไมพร รัตนเจริญชัย224 Kb
Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 02:55 น.
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik