ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก บุคลากรประจำคณะ บุคลากรสาขาการบัญชี ดร.พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล

ความเห็นล่าสุด

 • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
 • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
 • แวะมาดู 8)
 • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 554792

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ดร.พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล PDF พิมพ์ อีเมล
บุคลากรประจำคณะ - บุคลากรสาขาการบัญชี
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 ธันวาคม 2010 เวลา 07:59 น.
ประวัติ
ชื่อ

ดร.พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล

สาขา การบัญชี
วันที่บรรจุ 3 ธันวาคม 2544
วุฒิปริญญาตรี บธ.บ (การบัญชี)
วุฒิปริญญาโท บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
วุฒิปริญญาเอก กจด. (การจัดการธุรกิจ)
เว็บไซต์
โทรศัพท์ 08-4176-9108
อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติการศึกษา/อบรม

 • พ.ศ. ๒๕๓๔ จบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ จบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยโยนก
 • พ.ศ.๒๕๔๔ นักบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ จบการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2535 เป็นอาจารย์สอนสาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
 • พ.ศ.2536 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
 • 1 พฤษภาคม 2533 เป็นอาจารย์สอนอัตราจ้างสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย
 • พ.ศ.2544 นักบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • 23 เมษายน 2544 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย
 • 7 มิถุนายน 2544 เลขาคณะกรรมการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย
 • 7 มิถุนายน 2544 หัวหน้าสำนักงานฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย
 • พ.ศ.2543 -2548 ผู้ตรวจสอบติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
 • 3 ธันวาคม พ.ศ. 2544 (เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4)- ปัจจุบันเป็นข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
 • พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน วิทยากรพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • พ.ศ.2546 วิทยากรพิเศษของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพสตรีเชียงราย
 • 9 ธันวาคม 2547- ปัจจุบัน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • พ.ศ.2553 เป็นสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก ส-พ 264
 • 1 เมษายน 2554 รักษาราชการแทนหัวหน้าตรวจสอบภายใน และหัวหน้าควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • พ.ศ.๒๕๔๙งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้านจากไม้ไผ่ของจังหวัดเชียงราย”
 • พ.ศ.๒๕๕๐ งานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษากระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม”
 • พ.ศ.๒๕๕๓ งานวิจัยชั้นเรียนเรื่อง “สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการจัดการโซ่อุปทานในหลักสูตรการจัดการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่เชียงราย

บทความวิชาการในประเทศ

 • เลิศวิทย์ กองสมบัติ พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล และหริพล ธรรมนารักษ์” มุมมองการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 90000 กับการจัดการศึกษา” สมอ.สาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 357 มีนาคม 2548
 • จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล บวรศักดิ์  เพชรานนท์ และสุชาครีย์   ศรีรัตน์

“การศึกษากระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือตอนบน”

การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุครั้งที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2550 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 • อาเกอะ บอแซ สุนีพร   หลี่จา หริพล  ธรรมนารักษ์ พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล และ จัตตุฤทธิ์ทองปรอน “ศึกษาการถ่ายทอดการเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชนเผ่า”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุครั้งที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2550 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์,กรุงเทพฯ
 • สมใจ คำอ้าย ปฐมชัย แก้วนวล  พรรณิภา  เภสัชพิพัฒน์กุล และจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน “การประยุกต์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับสาระการเรียนรู้กรณีศึกษาการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากหอยเชอรรี่” การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุครั้งที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2550 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 • หริพล ธรรมนารักษ์,พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล, สมควร สงวนแพง และจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน,     “การถ่ายทอดการเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนชนเผ่า”, การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาชีวศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, งานประชุมครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 2 , 24-25 มกราคม 2551, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพฯ

งานวิจัยที่กำลังสนใจ

 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรม
 • งานตรวจสอบภายใน
 • การบริหารความเสี่ยง

ความเชี่ยวชาญ

 • นักบัญชี

อบรมดูงาน/สัมมนา

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษามทร.ล้านนาประจำปีงบประมาณ 2554-2558” วันที่ 7-10 สิงหาคม 2553 สถานที่ โรงแรมฮอริซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • เข้าร่วมโครงการ “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา รักแท้เพื่อแม่ของลูก” วันที่ 11-14 สิงหาคม 2553 สถานที่ สำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • อบรมเรื่อง “ภาษีอากรสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี และเจ้าหน้าที่บัญชี” และอบรมบัญชีเรื่อง “ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีที่จะถือปฏิบัติในปี 2553” วันที่ 21-22 สิงหาคม 2553 สถานที่ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย
 • เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การตั้งรับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย” วันที่ 9 กันยายน 2553 สถานที่ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนาเขตพื้นที่เชียงราย” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2553 สถานที่ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอแม่สาย    จังหวัดเชียงราย
 • เข้าร่วมประชุม “งานวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 สถานที่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
 • เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ปฏิรูปอุดมศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย” วันที่ 13-15 ธันวาคม 2553 สถานที่ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.
 • เข้าร่มประุชุมสัมมนาการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการหลักสูตร "ภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานสำหรับผู้บริหาร" วันที่ 4-5 เมษายน 2554 สถานที่ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

วิทยากรพิเศษ

 • 2 กุมภาพันธ์ 2554 วิทยากรพิเศษเรื่องมาตรฐานการบัญชีไทย โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
 • 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2554 วางระบบบัญชีกองทุนสวัสดิการมทร.ล้านนา
 • 12 -31 มีนาคม 2554 ปิดบัญชีกองทุนสวัสดิการมทร.ล้านนา และเป็นที่ปรึกษางานกองคลังเรื่องการนำเสนองบการเงินต่อสภามหาวิทยาลัย
Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 เมษายน 2011 เวลา 13:45 น.
 
ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik