ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก บุคลากรประจำคณะ บุคลากรสาขาการบัญชี อ.ดร.สรียา พันธุ์ณรงค์

ความเห็นล่าสุด

 • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
 • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
 • แวะมาดู 8)
 • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 554791

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
อ.ดร.สรียา พันธุ์ณรงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
บุคลากรประจำคณะ - บุคลากรสาขาการบัญชี
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม 2010 เวลา 11:13 น.
ประวัติ
ชื่อ

อ.ดร.สรียา พันธุ์ณรงค์

สาขา การบัญชี
วันที่บรรจุ 25 มค. 45
วุฒิปริญญาตรี บช.บ(การบัญชี)
วุฒิปริญญาโท บธ.ม(บริหารธุรกิจ)
วุฒิปริญญาเอก DBA(Accounting)
เว็บไซต์
โทรศัพท์
อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2542
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปีพ.ศ. 2543
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2544
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration (DBA), ปีพ.ศ. 2552

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2543
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2544
 • Internal Auditor ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2544
 • บรรจุเป็นข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ปี พ.ศ. 2545
 • หัวหน้าแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

(ปี พ.ศ. 2545-2548)

 • หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน เขตพื้นที่เชียงราย

(ปี พ.ศ. 2546-2549)

 • ผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่งรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย

(ปี พ.ศ.2553)

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เขตพื้นที่เชียงราย (ปี พ.ศ.2553-ปัจจุบัน)
 • หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย (ปี พ.ศ.2553-ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ)  (ปี พ.ศ.2553-ปัจจุบัน)

บทความวิจัยตีพิมพ์นานาชาติต่างประเทศ

 • Sareeya Phannarong and Christine Jubb. “Rehabilitating Poorly Governed and Distressed Companies in an Emerging Economy”, AFAANZ[1] 2009 Conference (4-6 July 2009), Adelaide, Australia.
 • Sareeya Phannarong and Christine Jubb. “Rehabilitating Distressed Companies in an Emerging Economy”, the Asia Pacific Journal of Management Special Issue on “Managing Corporate Governance Globally.” (8-9 October 2009), Vancouver, Canada.
 • Sareeya Phannarong. “Corporate Governance: Prediction for Rehabilitating Distressed Companies”, Journal of International Management Studies, the Issue on June 2010.

บทความวิจัยตีพิมพ์นานาชาติในประเทศ

 • Sareeya Phannarong. “Corporate Governance: Delisting and Emergence from REHABCO”, RMUTIC[2] 2009 (23-28 August 2009), Chiangmai, Thailand.
 • Sareeya Phannarong and Kornwika Arinjai. “PAC-DCA Model to Foster Financial Strength of Household Community”, RMUTIC 2010 (24-26 November 2010), Bangkok, Thailand.

บทความวิชาการเผยแพร่ตีพิมพ์ในประเทศ

 • “การกำกับดูแลกิจการ: การประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ความล้มเหลวของกิจการ”  ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการและวิจัยมทร.พระนคร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2553
 • “Predicting Rehabilitation of Distressed Companies in an Emerging Economy การพยากรณ์ความสามารถในการฟื้นฟูกิจการสำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ”

ตีพิมพ์ลงในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2           เดือนธันวาคม 2553

 


[1] Accounting & Finance Association of Australia and New Zealand (AFAANZ)

[2] Rajamangala University of Technology International Conference (RMUTIC)

งานวิจัย

ปีงบประมาณ 2553

 • ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนแบบบูรณาการ โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน (An Integrated Approach of Community Sustainable Development through the Philosophy of Sufficiency Economy) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 691,000 บาท
 1. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง เครือข่ายนักศึกษาอาสาสมัคร กับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Student Volunteer Networks and Community Strength Development in Accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สัดส่วนงานวิจัย 100%
 2. ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการความรู้เพิ่มเติมด้านการบัญชีของเกษตรกร  กรณีศึกษา  ตำบลธารทอง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย (A study of Thai farmer's requirement of additional knowledge on Accounting: A Case Study of Farmers in Tharnthong Sub-district, Phan District, Chiangrai Province) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 3. ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหารด้านการบัญชี: แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีและการความคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์และการประยุกต์ใช้ (A Study of Accounting Management: Guideline and Adoption for the Development of Accounting System and Internal Auditing for the Saving Group) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 4. ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง แบบจำลองแผนพัฒนาชุมชนด้านการบัญชีเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (A Model of Accounting Community Development Plan for Sustainable Community Strength by Using the Philosophy of Sufficiency Economy) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบสูญเปล่าของโรงงานผลิตพืชผักผลไม้อบแห้ง กรณี บริษัท ไทยคอสมอสฟู้ดส์ จำกัด (Control of Raw Material Waste for Dried Agricultural Products: Case of Thai Cosmos Foods Co.Ltd.) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณ 73,000 บาท

 

 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบัญชีบริหารในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของครัวเรือน (Adoption of Managerial Accounting’s Knowledge to Foster Financial Strength of Household) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน เชียงราย  สัดส่วนงานวิจัย 100% งบประมาณ 3,000 บาท

ปีงบประมาณ 2548

 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย (Factors affecting ecotourism behavior of tourists in Chiang Rai) ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สัดส่วนงานวิจัย 100% งบประมาณ 189,160 บาท

ประสบการณ์สอน (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551)

กลุ่มวิชาการบัญชีเบื้องต้น

 • การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) พ.ศ. 2545-2548
 • หลักการบัญชี (Principles of Accounting) พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน
 • การบัญชีชั้นต้น 1 (Introduction to Accounting 1) พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
 • การบัญชีชั้นต้น 2 (Introduction to Accounting 2) พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

กลุ่มวิชาบัญชีวิเคราะห์และประยุกต์

 • การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน
 • การเงินธุรกิจ (Business Finance) พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
 • การบัญชีเพื่อการจัดการ (Accounting for Management) พ.ศ. 2548
 • การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Report and Analysis) พ.ศ. 2545
 • การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ (Budgetary Planning and Control) พ.ศ. 2545-2548

กลุ่มวิชาบัญชีอื่น ๆ

 • การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting 1) พ.ศ. 2546
 • การบัญชีชั้นกลาง 1(Intermediate Accounting 1) พ.ศ. 2552
 • รายงานการเงิน (Financial Reports) พ.ศ. 2552
 • สถิติธุรกิจ (Business Statistic) พ.ศ. 2546-2548

Seminar

 • สัมมนาการบัญชี (Seminar in Accounting) พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษางานภาคนิพนธ์ของนักศึกษา

 • ประสิทธิภาพการดำเนินงานและความอยู่รอดของกิจการร้านค้าชุมชนบ้านกล้วยใหม่ หมู่ 14 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย (2552)
 • การจัดทำบัญชีครัวเรือนสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งของประชากรบ้านสันมะแฟน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (2552)
 • คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีที่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงรายต้องการ (2552)

 

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ

เรื่องที่ได้รับการอบรม / ดูงาน

ระหว่างวันที่

1

Tourism Management, ประเทศออสเตรีย

6 พ.ค.-15 มิ.ย. 2545

2

Becoming a Master Instructor

18-25 ส.ค. 2545

3

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน version 2000

9-10 เม.ย. 2546

4

มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่)

27 เม.ย.-25 พ.ค. 2546

5

การจัดทำบัญชีและการตลาดเบื้องต้น

18-19 ก.พ. 2547

6

ก้าวไปกับมาตรฐานการบัญชี “สาระพันความรู้ทางบัญชี”

28-30 เม.ย. 2547

7

มาตรฐานการบัญชีกึ่ง workshop

16-20 พ.ค. 2547

8

การปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

27-19 พ.ค. 2547

9

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบน

29-30 ก.ค. 2547

10

Introduction & Internal Auditor ISO 9001: 2000

27-29 เม.ย. 2548

11

การเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการเรียนการสอนทางการบัญชี

5-8 พ.ย. 2552

12

การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยเพื่อเขียนบทความแบบมืออาชีพ

18-22 ม.ค. 2553

13

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 หลักสูตร ผู้บริหารหน่วยงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา

1-5 เม.ย. 2553

14

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

18-20 ต.ค. 2553

Share/Save/Bookmark
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2017 เวลา 15:09 น.
 
ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik