ขณะนี้ท่านอยู่ที่

หน้าหลัก รวมแหล่งสืบค้นงานวิจัย

ความเห็นล่าสุด

  • ทำเวบหน้าหลักสู ตรให้มันอ่านได้ หน่อยเถอะค่ะ จะแหว...
  • อยากให้ลดรายวิช า summer ลงบ้างนะคะ บางครั้ง นศ. ก...
  • แวะมาดู 8)
  • ทดสอบระบบ กล่องรับความคิด เห็น :roll:

จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1 ธค. 53

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 554781

รวมเว็บวิชาการ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แหล่งสืบค้นงานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 12:28 น.
แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 
(E-Reference Databases) ของต่างประเทศ
 
 
     เป็นฐานข้อมูลทางสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักพิมพ์ ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆไว้ อาทิเช่น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร, Transactions เป็นต้น และ เอกสารประกอบการประชุม โดย ให้บริการสืบค้นข้อมูล ตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน และยังให้บริการเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text)
 
      ฐานข้อมูล HW Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science บริการเอกสารฉบับเต็มจากวารสารไม่น้อยกว่า 1,400 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1981 - ปัจจุบัน
 
      เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Acoustics, Aerospace, Biomedical Engineering, Computing, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation จาก 2 สำนักพิมพ์ คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Electrical Engineers (IEE) มีสิ่งพิมพ์รวมกันมากกว่า 12,000 ชื่อ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน
 
      เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง บางสถาบันการศึกษาจาก ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยวิทยานิพนธ์ มากกว่า 2 ล้านชื่อเรื่อง
 
      เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ทางการแพทย์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมี เนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร เป็นต้น
 
      เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วย บทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ซึ่ง ครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น และสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารประมาณ 8,900 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
 
     ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ เรียกใช้ full-text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน
 
 
 

 

Sage eReference 

 

แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 

(E-Reference Databases) ของประเทศไทย 
 
 
        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการเป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลโครงการวิจัยจากหน่วยงานทั่วประเทศ การจัดทำทะเบียนนักวิจัย และเป็นหน่วยงานกลางตามมติคณะรัฐมนตรี ในการรวบรวมเผยแพร่เอกสารผลงานวิจัยที่เป็นรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ จากหน่วยงานทั่วประเทศ รวบรวมเผยแพร่ ณ ห้องสมุดงานวิจัย โดยหัวเรื่องที่เป็นคำค้นถูกจัดเตรียมไว้บรรณารักษ์ ได้ถูกนำออกมาเรียงลำดับพร้อมบรรณานุกรม ในแบบ eBook pdf และแบบ XML และ pdf file เพื่อการพิมพ์แบบสองหน้าและเข้าเล่ม และรวมเฉพาะหัวเรื่องทั้งหมดเพื่อเป็นการเลือกเฉพาะคำค้นเพื่อนำไปค้นหาบรรณานุกรมต่อไป
 
 
      บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ pdf โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Commission On Higher Education)
 
 
      โครงการสร้างฐานข้อมลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด 
 

แหล่งสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Books) 
 
 
      ให้บริการเอกสารแบบ Full Text ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific), เทคนิค (Technical) และการแพทย์ (Medical) ตั้งแต่ปี 1994 - ปัจจุบัน
 
 
      หนังสืออิเล็กทรอนิสก์ ของ NetLibrary จำนวน 5,962 เล่ม และหนังสือที่ให้ใช้บริการฟรีอีกจำนวน 3,400 เล่ม
 
       เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถาปัตยกรรม จิตวิทยา ศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (การแสดง การดนตรี) และอีกมากมาย  โดยรวบรวมวาสารไว้มากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีมากกว่า 2,000 ชื่อเรื่องที่เป็นวารสารฉบับเต็ม ทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1975 
 

       เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านบริหารและการจัดการมากที่สุด ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี 1965 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวารสารมากกกว่า3,000 ชื่อเรื่อง  มีมากกว่า 2,300 ชื่อเรื่องจะเป็นวารสารฉบับเต็ม  ครอบคลุมเนื้อหาทุกๆด้านเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ ได้แก่ การจัดการ, การตลาด, การโฆษณา การบัญชี, การเงิน, การลงทุน, เศษศาสตร์, การเงิน, การธนาคาร และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ในฐานข้อมูลนี้ยังได้รวบรวมรายงานการประชุม, การสัมมนา, รายงานฉบับเต็มและบทวิเคราะห์ต่างๆของบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 10,000 บริษัท  

โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นวารสารชั้นนำมากมายในด้านธุรกิจ เช่น Harvard Business Review (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1922 ถึงฉบับปัจจุบัน), TIME (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี1990 ถึงฉบับปัจจุบัน), Forbes (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1990 ถึงฉบับปัจจุบัน), Fortune (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1992 ถึงฉบับปัจจุบัน), Economist (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี1990 ถึงฉบับปัจจุบัน), Business Week (ฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1996 ถึงฉบับปัจจุบัน)
 
       เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,800 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 900 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้ยังรวบรวมบทความทางด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง และยังมีหนังสือ, งานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย
Share/Save/Bookmark
 
ozel guvenlik eğitimi organizasyon guvenliği ask buyusu ozel guvenlik eğitim bağlama buyusu elektronik guvenlik